การรวบรวมและแสดงทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานในปัจจุบัน (Demand Side)
เพื่อช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลของประเทศ

Based on those skills demand you would design/redesign the curriculum to prepare them for the professional world.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

พลิกโฉมประเทศไทยสู่... เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
High Value-added Economy

1

เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี

2

การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน

กิจกรรมหลากหลายกระจายรายได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

สร้างศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

4

การแพทย์และสุขภาพครบวงจร

ยกระดับการแพทย์ ให้ทันสมัย ทั่วถึง เป็นศูนย์กลางบริการ สุขภาพมูลค่าสูง

5

ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ

6

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล

ส่งเสริมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยบริการดิจิทัล
และดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว

สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค
High Opportunity Society

7

SMEs วิสาหกิจ ชุมชนและวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเติบโต อย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้างศักยภาพสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม่

8

พื้นที่และเมือง มีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่

ลดความเหลื่อมล้ำของพื้นที่ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

9

ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ประชาชนสามารถขยับสถานะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
Eco-friendly Living

10

เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

ของเสียถูกนำกลับมา ใช้ประโยชน์และพัฒนา พลังงานหมุนเวียน เป็นแหล่งพลังงานหลัก

11

ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ใช้มาตรการเชิงพื้นที่ และเทคโนโลยี ในการรับมือ ภัยธรรมชาต

ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
Key Enablers for Thailand's Transformation

12

กำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต

ระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานมีคุณภาพคนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

13

ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

ภาครัฐทันสมัยมีประสิทธิภาพ

SKILLS MAPPING สำหรับ