กิจกรรมการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

1. การประชุมสายงาน Smart SME (เน้นทักษะด้าน Digital Marketing) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความเห็นของทางที่ปรึกษา

ทางทีมที่ปรึกษาได้สรรหาและทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
๑. นายมีธรรม  ณ ระนองที่ปรึกษารักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ดร.ภัทรวรรณ  ประสานพานิชอาจารย์ประจำ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
๓. ผศ.พบสิทธิ์  กมลเวชช        อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
๔. นายณัฏฐ์ธกรณ์ ภิญญานิธิกรประธานบริษัท Asia Forwarding Thailand
๕. นายบุรินทร์  สืบเสระMarketing Specialist บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
๖. ดร.ศุภธิดา  พรหมพยัคฆ์CEO บริษัท S Curve Company Limited
๗. อาจารย์สมพร  โพธิ์อยู่        CEO บริษัท Tooney Toy Museum
๘. รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง        รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๙. ผศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุขอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๐. รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๑. รศ.ดร.วอนชนก ไชยสุนทรอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๒. นางสาวชุติมา ชัยชนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐภัทร         เมธาดำเกิงหิรัญสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. การประชุมสายงาน Smart SME (เน้นทักษะด้าน Digital Marketing) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความเห็นของ สป.อว.

ทาง สป.อว. ได้เสนอรายชื่อหน่วยงานและให้ทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
๑. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. ผศ.ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓. นายผรินทร์ สงฆ์ประชากรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
๔. นายภูวดล  สุวรรณธาราผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
๕. นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3. การประชุมสายงาน Smart Farmer โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความเห็นของทางที่ปรึกษา

ทางทีมที่ปรึกษาได้สรรหาและทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
๑. รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
๒. ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
๓. รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนารักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร สจล.
๔. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ
๕. รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖. ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๗. อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียนคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
๘. อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
๙. นายภาคภูมิ สกลภาพผู้เชี่ยวชาญกลยุทธการบริหาร บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)
๑๐. นายอมร เหลืองนฤมิตชัยกรรมการบริหาร         บริษัทมานิตย์กรุ๊ป จำกัด
๑๑. นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย     
๑๒. นายวันนี นนท์ศิริผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.อว.
๑๓. นายกันตพงษ์ แก้วกมลนายกสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
๑๔. ผศ.ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
๑๕. นายเอกวุฒิ ด่านอรุณนักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

4. การประชุมสายงาน Smart Farmer โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความเห็นของ สป.อว.

ทาง สป.อว. ได้เสนอรายชื่อหน่วยงานและให้ทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
๑. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัยรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
๓. นายลักษมณ์ เตชะวันชัยรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
๔. นายณฐกร  โซ่จินดามณี        กรรมการสถาบันอุตสาหกรรมเพิ่อการเกษตร     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๕. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตรเป็นผู้แทนหลักหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๖. นายคมกริช นาคะลักษณ์กรรมการสนับสนุนการลงทุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

5. การประชุมสายงานด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความเห็นของทางที่ปรึกษา

ทางทีมที่ปรึกษาได้สรรหาและทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
๑. ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุลรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี สจล.
๒. นายบุญเสริม ขันแก้วรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
๓. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย
๔. นายศุภฤกษ์ ศูรางกูรที่ปรึกษา สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย
๕. นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
๖. นายอำพล ธานีครุฑนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
๗. ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่งอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๘. ดร.มัลลิกา สุบงกฎอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6. การประชุมสายงานด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความเห็นของ สป.อว.

ทาง สป.อว. ได้เสนอรายชื่อหน่วยงานและให้ทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
๑. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
๓. นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุขรองประธานฝ่ายขาย     บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
๔. นางจุไรรัตน์ ศิริสัมพันธ์      ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายองค์กรสัมพันธ์      บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
๕. ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุทรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
๖. นายธเนศ วรศรัณย์ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง       หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย