ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ”

ดาวน์โหลดเอกสาร