admin

กิจกรรมการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

1. การประชุมสายงาน Smart SME (เน้นทักษะด้าน Digital Marketing) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความเห็นของทางที่ปรึกษา ทางทีมที่ปรึกษาได้สรรหาและทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ๑. นายมีธรรม  ณ ระนอง ที่ปรึกษารักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ดร.ภัทรวรรณ  ประสานพานิช อาจารย์ประจำ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ๓. ผศ.พบสิทธิ์  กมลเวชช         อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ๔. นายณัฏฐ์ธกรณ์ ภิญญานิธิกร ประธานบริษัท Asia Forwarding Thailand ๕. นายบุรินทร์  สืบเสระ Marketing Specialist บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ๖. ดร.ศุภธิดา  พรหมพยัคฆ์ CEO บริษัท S Curve …

กิจกรรมการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานในปัจจุบันใน 3 สายงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานในปัจจุบันใน 3 สายงาน ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-12.30 น. ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล Skill mapping

๑. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) จำนวน ๓ สายงาน ได้แก่ สายงานเกษตรกร (Smart Farmers) สายงาน Smart SME (เน้นทักษะด้าน Digital Marketing) และสายงานด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (Tourism) ๒. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) ต่อสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  ๓. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการเก็บข้อมูลทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นตามความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสายงาน  ๒. ประโยชน์ที่ได้รับ ๑. ได้ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) จำนวน ๓ สายงาน ได้แก่ สายงานเกษตรกร (Smart Farmers) สายงาน Smart …

ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล Skill mapping Read More »