ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล Skill mapping

๑. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) จำนวน ๓ สายงาน ได้แก่ สายงานเกษตรกร (Smart Farmers) สายงาน Smart SME (เน้นทักษะด้าน Digital Marketing) และสายงานด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (Tourism) ๒. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) ต่อสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  ๓. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการเก็บข้อมูลทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นตามความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสายงาน  ๒. ประโยชน์ที่ได้รับ ๑. ได้ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) จำนวน ๓ สายงาน ได้แก่ สายงานเกษตรกร (Smart Farmers) สายงาน Smart …

ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล Skill mapping Read More »